Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.rehaintegrosklep.pl

Dane kontaktowe

Sklep internetowy www.rehaintegrosklep.pl prowadzony jest przez Rehaintegro sp. z o.o. sp.k, ul. Macieja Palacza 111B/12

w Poznaniu, NIP: 779-248-21-70, REGON: 369475154, KRS: 0000718572.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@rehaintegrosklep.pl lub pod numerem telefonu: +48 577 240 901 lub pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym.

§ 1

Słowniczek

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień.

2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

3. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu.

4. Kupujący– osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna.

5. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin.

7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.rehaintegrosklep.pl

8. Sprzedawca/Usługodawca– Rehaintegro sp. z o.o. sp.k, ul. Macieja Palacza 111B/12
w Poznaniu,  NIP: 779-248-21-70, REGON: 369475154, KRS: 0000718572.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą. 

10. Magazyn – magazyn zlokalizowany: ul. Mielecka 105, 36-100 Kolbuszowa

§2

Ogólne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  

a) dostęp do Internetu,

b) standardowy system operacyjny,

c) standardowa przeglądarka internetowa,

d) posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).

4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem. 

5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie. 

6. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Kupującym,
a Sprzedawcą.

§ 3

Świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego następujące usługi drogą elektroniczną:

a) umożliwienie składania Zamówień,

b) koszyk,

c) założenie i utrzymanie Konta,

d) przeglądanie zawartości strony Sklepu,

e) wyszukiwanie zawartości Sklepu.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia Konta w Sklepie. 

3. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka. 

4. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą.

5. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.  

6. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej (e-mail), należy wprowadzić swoje dane. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie konta w Sklepie. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto. 

7. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia przeglądanie i odczytanie Kupującemu zawartości Sklepu. 

8. Korzystanie z usługi przeglądania zawartości Sklepu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na żądanie Kupującego strony Sklepu. Usługa ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej strony Sklepu.

9. Usługa wyszukiwania zawartości Sklepu umożliwia wyszukiwanie przez Kupującego Produktów dostępnych w Sklepie.

10. Korzystanie z usługi wyszukiwania zawartości Sklepu rozpoczyna się z chwilą wypełnienia pola „Szukaj” dostępnego na stronie Sklepu. Usługa ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej Sklepu wyników wyszukiwania.

11. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku
z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

13. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.

14. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego korzysta Kupujący. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.

15. Dodatkowo zaleca się, aby Kupujący miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.

16. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Kupującego. 

17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Kupującym korzystania z usług.

18. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Sprzedawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

19. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

20. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@rehaintegro.pl W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres poczty elektronicznej (e-mail) składającego reklamację.

§4

Sposób składania zamówień

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania Zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.

3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie. Kupujący może założyć Konto z poziomu zakładki „Rejestracja ” lub w trakcie składania Zamówienia.

4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Dalej”,

c) zalogować się do swojego Konta w Sklepie, założyć Konto lub wybrać opcję „Zamówienie bez konta” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego Konta przez rozpoczęciem składania Zamówienia,

d) podać adres do wysyłki Zamówienia oraz dane do faktury – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do Konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

e) następnie kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”,

f) po wyświetleniu wprowadzonych danych do wysyłki i danych do faktury kliknąć
w przycisk „Dalej”

g) wybrać sposób dostawy,

h) zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

i) wybrać sposób płatności,

j) po kliknięciu „Dalej” wyświetli się informacja z podsumowaniem Zamówienia zawierająca nazwę Produktu, termin wysyłki, cenę netto i cenę brutto, ilość zamówionego Produktu, wartość końcową wraz z kosztami wysyłki, dane do faktury, dane do wysyłki, wybrany sposób dostawy oraz płatności,

k) kliknąć w przycisk „Potwierdź zamówienie”. 

5. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail) Kupującego wysłane jest potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Kupującego wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia. 

6. W kolejnych wiadomościach przesyłanych przez Sprzedawcę do Kupującego na adres poczty elektronicznej (e-mail), będzie on informował Kupującego o otrzymaniu płatności, wysyłce Zamówienia bądź zmianie sposobu płatności – jeśli Kupujący skorzystał z takiej możliwości. 

7. Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie od poniedziałku do piątku 

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od godzinach od 8.00 do 16.00 pod numerem telefonu + 48 577 240 901 (opłata zgodnie z taryfą operatora).

8. W celu złożenia Zamówienia Kupujący podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji Zamówienia, tj. nazwę, kod oraz ilość zamawianego Produktu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy Zamówienia, wybraną formę płatności (przedpłata na podstawie dokumentu proforma lub płatność za pobraniem) oraz ewentualnie dane do faktury. 

9. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia za pośrednictwem telefonu oraz jego weryfikacji, Sprzedawca prześle na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

10. W celu złożenia Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) Kupujący podaje dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. nazwę, kod oraz ilość zamawianego Produktu, imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu, adres dostawy Zamówienia, wybraną formę płatności (przedpłata na podstawie dokumentu proforma lub płatność za pobraniem) oraz ewentualnie dane do faktury.

11. W przypadku składania Zamówienia za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) przez urzędy i instytucje państwowe lub stałych klientów Sklepu (Kupujących, którzy uprzednio złożyli co najmniej 20 Zamówień w Sklepie) istnieje możliwość płatności za Zamówienie w formie przelewu w terminie ustalonym ze Sklepem. 

12. Po otrzymaniu od Kupującego Zamówienia przesłanego drogą elektroniczną (e-mail) oraz jego weryfikacji, Sprzedawca prześle na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

13. Złożenie Zamówienia przez telefon oraz za pomocą poczty elektronicznej stanowi dla Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży z Kupującym na Produkty będące przedmiotem Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi pomiędzy Kupującym
a Sprzedawcą do zawarcia umowy dotyczącej tego Zamówienia

14. Sprzedawca dokłada wszelkich starań aby opisy dotyczące każdego Produktu znajdujące się na stronie Sklepu, a także dostępność Produktów była zgodna ze stanem rzeczywistym. Jednakże z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy może się zdarzyć sytuacja
w której zamówiony przez Kupującego Produkt nie będzie dostępny ani w magazynie Sprzedawcy ani u jego dostawców.

15. W przypadku braku w magazynie zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli jego zakup od dostawców Sprzedawcy, nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Kupującego adres poczty elektronicznej (e-mail) lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Kupującego. W takim przypadku Zamówienie jest anulowane. Anulowanie Zamówienia z przyczyn wskazanych w niniejszym ustępie może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep.

16. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn wskazanych w ustępie poprzedzającym, Sprzedawca może zaproponować Kupującemu:

a) anulowanie całości Zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);

b) anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

c) podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie
(w przypadku wyboru tej opcji przez Kupującego wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Kupujący nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem Zamówienia na kilka wysyłek).

17. W przypadku, gdy Kupujący nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 15 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Kupującym z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Kupującemu Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany przez Kupującego w procesie składania Zamówienia. Anulowanie Zamówienia w części, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może nastąpić nie później, niż do dnia upływu terminu realizacji Zamówienia, a jeżeli termin ten nie został określony, w terminie 30 dni od daty jego przyjęcia do realizacji przez Sklep. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana.

18. W przypadku anulowania Zamówienia, jeśli zapłata za Przedmiot Zamówienia została dokonana (w całości lub w części), Sprzedawca zwróci Kupującemu zapłaconą kwotę
w zakresie w jakim zamówienie będzie anulowane.

19. W formularzu Zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail) o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

20. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu Zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 18 powyżej.

21. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

22. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego. 

§5

Sposób dokonania płatności

1. Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności:

a) w trybie przedpłaty czyli przelewu elektronicznego, wpłaty na poczcie lub w banku.
W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia oraz imię i nazwisko wraz z pełnymi danymi adresowymi pod które zostanie dostarczone Zamówienie.

b) w trybie „ za pobraniem” czyli płatności przy odbiorze.

2. W przypadku, gdy płatność za Zamówienie w trybie przedpłaty nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sprzedawca uzna, że Kupujący zrezygnował z zakupów i Zamówienie zostanie anulowane. Sklep poinformuje Kupującego o anulowaniu Zamówienia, Kupujący będzie mógł je ewentualnie złożyć ponownie.

3. Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie ich składniki, w tym cła, VAT i inne podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana ceny następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych ofert cenowych i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.

4. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku zamówień złożonych wcześniej.

5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy, w zakładce „koszt dostawy” znajdującej na stronie Sklepu. 

6. Koszty dostawy zostaną umieszczone na fakturze VAT jako oddzielna pozycja.
O kosztach przesyłki Klient jest informowany przed akceptacja zamówienia.

7. Przy zamówieniu złożonym przez Kupującego które swoją wartością jest równa lub przekracza 250,00 zł brutto, nie doliczane są koszy przesyłki towaru do Kupującego, pod warunkiem iż:

a) przesyłka nie przekracza 30 kg,

b) przesyłka nie jest przesyłką wielopaczkową.

8. Warunkiem wysyłki Zamówienia jest zapłata za Zamówienie i przesyłkę.

§6

Wysyłka zamówionego towaru

1. Zamówienie Sprzedawca wysyła za pośrednictwem firmy wysyłkowej (dpd, inpost, ). Dostawa Zamówienia na zasadach określonych niniejszym Regulaminem jest realizowana tylko na terenie Polski. W indywidualnych przypadkach Sklep wysyła towar na terenie UE – ceny wysyłek ustalane są indywidualnie w zależności od gabarytu paczki oraz obecnego kursu EUR. Sklep nie wysyła paczek poza UE.

2. Realizacja zamówienia następuje:

a) w przypadku przesyłki płatnej w trybie przedpłaty, Sprzedawca wysyła Zamówienie
w terminie od 1 do 5 dni roboczych od momentu zaksięgowania na koncie Sklepu zapłaty za Zamówienie we właściwej wysokości.

b) w przypadku przesyłki pobraniowej, czyli płatności przy odbiorze – Sprzedawca wysyła Zamówienie terminie od 1 do 5 dni roboczych, od dnia  w powiadomienia Kupującego po przyjęciu Zamówienia do realizacji,

3. Do terminów realizacji Zamówienia nie wlicza się dnia, w którym Kupujący został poinformowany o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki. 

5. Jeśli Zamówienie obejmuje więcej niż jeden Produkt, czasem realizacji Zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie Produktu wchodzącego w skład Zamówienia.

§ 7

Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w stosunku do umowy:

a) świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

3. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem: www.rehaintegrosklep.pl  jednak nie jest to obowiązkowe. 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Wysyłka zwracanego produktu winna nastąpić do magazynu.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

9. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. 

§ 8

Wady/Rękojmia

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1) żądać wymiany produktu na wolny od wad, 

2) żądać usunięcia wady,

3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem
www.rehaintegrosklep.pl, jednak nie jest to obowiązkowe. 

6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną. 

7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.  

8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576). 

9. Jeśli podczas odbioru przez Kupującego Zamówienia od firmy kurierskiej doręczającej przysyłki, Kupując zauważy, że opakowanie w którym doręczono mu Zamówienie posiada widoczne zewnętrzne ślady zniszczenia, proszony jest o sporządzenie w obecności kuriera protokołu szkody oraz przesłanie go Sprzedawcy skanem na adres poczty elektronicznej kontakt@rehaintegrosklep.pl. 

10. Wysyłka towaru podlegającego reklamacjom następuje na adres Magazynu. Sklep zwróci koszt wysyłki produktu, jeśli reklamacja zostanie uwzględniona, a istnienie wady produktu zostanie rzeczywiście potwierdzone.

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem www.rehaintegrosklep.pl

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. 

3. Kupujący, którzy posiadają Konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną (e-mail) przypisany do Konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta poprzez usunięcie Konta lub złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o prowadzenie konta.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12.11.2020

5. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści.